Cestovný príkaz

poradíme vám ako na rýchlu evidenciu
Popis a vysvetlenie cestovného príkazu pre vašu lepšiu orientácu v cestovných príkazoch, ich vyúčtovania a pracovných ciest.


Čo je vlastne cestovný príkazJe to doklad o vykonanej pracovnej ceste. V zákone č.283/2002 Z. z. §2 sa píše, že pracovná cesta je čas od odchodu pracovníka na cestu za účelom vykonania práce v inom mieste, ako je jeho bežné pravidelné pracovisko. Do pracovnej cesty sa zahrňuje aj čas výkonu práce v tomto mieste až do návratu do miesta začiatku pracovnej cesty.Ako vypísať cestovný prikazCestovný príkaz sa vypisuje vždy pri vyslani pracovníka na pracovnú cestu. Vypisuje sa pred jej začiatkom. Pracovník musí s vyslaním na pracovnú cestu súhlasiť. Svoj súhlas vyjadruje podpisom cestovného príkazu. Ak má pracovník vyslanie na pracovnú cestu ukotvenú v pracovenj zmluve tak sa súhlas s vyslaním na pracovnú cestu nevyžaduje.

Cestovný príkaz môžete vyplniť na bežnom papierovom tlačive slúžiacom na tento účel. Dostanete ich bežne kúpiť v obchodnej sieti. Existuje niekoľko druhov šablón, ktoré sa navzájom mierne líšia. Niektoré firmy si vytvárajú vlastné vzory formulára cestovného príkazu. Najefektívnejšim a najmenej pracným spôsobom je použitie rôznych počítačových softvérov. Nám sa osvedčil cestovný príkaz v programe Speedy ktorý je do určitého množstva záznamov bezplatný.Čo má cestovný príkaz obsahovaťCestovný príkaz.
Pracovník vysielaný na pracovnú cestu vypĺňa nasledujúce údaje:
 • Svoje osobné údaje (meno, adresa, atď..),
 • Začiatok cesty (dátum a presný čas),
 • Miesto vykonávania pracovnej cesty (cieľ), vrátane prestupov
 • Miesto a čas skončenia pracovnej cesty,
 • Dôvod cesty,
 • Dopravné prostriedky použité na pracovnú cestu,
 • Súhlas zamestnanca, čiže jeho vlastnotručný podpis,
 • Poskytnuté zálohy na pracovnú cestu – výška zálohy a dátum poskytnutia zálohy.

Takto vyplnený cestovný príkaz schváli nadriadený svojím podpisom.

Po návrate z pracovnej cesty

vyplní pracovník časť vyúčtovania cestovného príkazu. Môže tak spraviť sám alebo v spolupráci s účtovníkom. Následne k vyplnenému príkazu priloží pracovník doklady o výdajoch spojené s vykonanou pracovnou cestou. Napríklad cestovné lístky, faktúru za ubytovanie alebo doklad o zaplatenom školení. Ak pracovník realizoval pracovnú cestu vlastným vozidlom vypočíta cenu spotrebovaného paliva podľa technického preukazu. Pri použití služobného vozidla je potrebné spraviť aj záznam do knihy jázd. Pokiaľ pracovník neodovzdá spomenuté doklady nezvnikne mu nárok na náhradu za vynaložené finančné prostriedky. Jedine stravné je položka ktorú nemusí dokladovať. Stravné sa počíta podľa času stráveného na pracovnej ceste a podľa toho či išlo o tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu.

Čas trvania pracovnej cesty je pre výpočet stravného rozdelený na 3 časové pásma:
 • 5 až 12 hodín (vrátane presného času 12-tej hodiny),
 • Nad 12 hodín až 18 hodín (vrátane presného času 18-tej hodiny),
 • Nad 18 hodín.

Výšky náhrad v týchto časových pásmach sa priebežne menia. Pre rôzne dátumové obdobia platia rôzne sadzby. Pričom ak je pre isté dátumové obdobie stanovená určitá výška stravného tak zostáva natrvalo platná. Jej zmena môže nastať až v nasledujúcom dátumovom období. Výšku stravného a určovanie dátumu platnosti stanovuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Výška stravného pri zahraničnej pracovnej ceste je stanovená pre každú krajinu samostatne. Stravné pre jednotlivé krajiny sa môžu navzájom líšiť a sú stanovené v rôznych menách. Väčšinou ide o menu používanú v tej ktorej krajine. Keďže výška tuzemského a zahraničného stravného sa v čase menia je potrebné sledovať aktuálnu výšku stravného v čase konania pracovnej cesty. Toto sledovanie aktuálnych sadzieb odpadá napríklad pri použití vyššie spomenutého softvéru od firmy Kamar software. Tento softvér si sám sleduje aktuálnosť sadzieb a automaticky ich aktualizuje.


Objednávka elektronického cestovného príkazu.
o elektronickú evidenciu
cestovného príkazu v programe SpeedyČasto kladené otázky

Sú výstupy z elektronickej verzie akceptované firmami a daňovým úradom ?

Áno. Program je spracovaný podľa platnej legislatívy. Žiadny užívateľ nemal problém s tlačovými výstupmi programu pri daňovej kontrole alebo pri schvaľovaní u svojho zamestnávateľa.

Zvládnem ovládanie elektronickej verzie ?

Nemusíte mať obavu. Práca s modulom Cestovné príkazy je veľmi jednoduchá a intuitívna. Rýchlo ho zvládnu aj menej skúsení užívatelia a začiatočníci, navyše k programu je aj podrobná užívateľská príručka. Je možné poskytnúť aj individuálne zaškolenie programu.